Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (11)

Çarşamba , Ağustos 23 2017
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / BEDEN EĞİTİMİ / OKUL SPOR YARIŞMALARINDA İSTENİLEN BELGELER

OKUL SPOR YARIŞMALARINDA İSTENİLEN BELGELER


   

OKUL SPOR YARIŞMALARINDA İSTENİLEN BELGELER;

a-Okul spor yarışmalarında ;

1-Öğrenci Sporcu Lisansı;

2-Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı (Aslı) veya oturma izin belgesi ve pasaport

3-Valilik Onayı ( il dışında yapılacak grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliklerinde) bulunmayan sporcular yarıştırılmaz. Kafile sorumluları bu belgeleri Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitelerine ibraz etmek zorundadırlar.

b-15 yaşından küçüklerin Nüfus Hüviyet Cüzdanları da fotoğraflı hale dönüştürülecektir.

Bu konuya ilişkin olarak yayımlanan genelge Ek-2’dedir.

c- Grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmalarında Gençlik ve Spor İl Başkanlığı onaylı, kafile isim listesi dört nüsha hazırlanacak bu onaylar yarışmaların başlama tarihinden iki gün öncesi ve yarışmaların bitiminin bir gün sonrası dâhil olacak şekilde alınacaktır. (Eskrim ve Satranç hariçtir.)

d- Eskrim ve Satranç branşlarında teknik toplantı yarışmaların ilk günü sabahı yapılacaktır. Bu nedenle onaylar yarışmaların başlama tarihinden bir gün öncesi ve yarışmaların bitiminden bir gün sonrası dâhil olacak şekilde alınacaktır.

e- Veli izin belgesi. (Bütün branşlarda yarışmalara katılacak sporcu öğrencilerin yazılı veli izin belgeleri alınacak ve belgeler takım idarecisinde kalacaktır.)

f- Onaylar Okul Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Gençlik ve Spor İl Başkanlığı imzalı ve mühürlü olarak hazırlanacaktır. Bu konudaki her türlü iş ve işlemlerden okul müdürü sorumludur.

LİSANSLARIN DÜZENLENMESİ:

a- e-okul modülü üzerinden çıkarılan öğrenci durum belgesi üzerinde; sağlık muayenesi kaydı,  Okul Müdürünün imza ve mühürlü onayı bulunan belgelerin ibrazı sonucunda Gençlik ve Spor İl ve ilçe Müdürlüklerince ücretsiz olarak lisans düzenlenecektir.

b-Lisanslar, sadece işlem gördüğü eğitim- öğretim dönemi süresince geçerli olacaktır. Sonraki eğitim- öğretim dönemlerinde lisanslar yenilenecektir.

c-Okul spor yarışmalarında her öğrenci tek branş seçmek zorundadır. Ancak seçtiği branşın yanında Satranç ve Atletizm branşlarında yarışmalara katılabilir.

d-Kros, Atletizm branşının içerisinde yer aldığından Lisans çıkarırken sadece Atletizm yazılacaktır. Lisansında Atletizm yazan sporcu öğrenci kros yarışmalarında da yarışabilecektir.

e-Güreş lisanslarında greko-romen ve serbest stil ayrımı yapılmadan sadece güreş yazılacaktır.

f-Genç kız ve erkek kategorilerinde futbol lisansı ile futsal lisansı ayrı ayrı çıkartılacaktır. Futbol müsabakalarında oynayan sporcu öğrenci, futsal müsabakalarında; futsal müsabakalarında oynayan sporcu öğrencide futbol müsabakalarında oynamayacaktır.

g- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenecek spor yarışmalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katılacak okul takımlarında yer alacak öğrencilerde bu talimatta belirtilen esaslara uymak zorundadır.   

h-Ülkemizdeki İlköğretim Okulları ile Ortaöğretim Okullarında eğitim-öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türk uyruklu öğrenciler gibi okulunu temsilen yarışmalara katılabilmek için lisans çıkarmak zorundadır.

YABANCI UYRUKLULAR İLE YURTDIŞINDAN GELEN  T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER:

Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin spor yarışmalarında kaydoldukları okulu temsil edebilmeleri için;

a-Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun, bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Yönetmelik ve Bazı Derslerin Öğrenimini Yabancı Dille Yapan Resmi Okullar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak okulun kayıtlı ve devamlı öğrencisi olmaları,

b-Öğretim yılının başladığı günden itibaren otuz gün içerisinde, son günün tatile rastlaması halinde ise izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar yeni kaydoldukları okullarında, okula kayıt tarihini üzerinden otuz  gün geçmiş olması,

c-Birinci yarı yılın son iş günü mesai bitimine kadar bir okula kayıt yaptıran öğrenciler, yeni kaydoldukları okullarında kayıt gününden başlamak üzere altmış gün geçmiş olması,

d-Yukarıda belirtilen sürelerden sonra kayıt yaptıran öğrenciler ile durumları ilgili mevzuat ve bu talimatta yer alan esaslara uymayan öğrenciler okullar arası yarışmalara katılamazlar.

e-Okulun diğer öğrencileri ile aynı statüde olan yabancı uyruklu öğrenciler; takım listelerinde iki kişiden fazla olamaz, bu öğrencilerin ikisi birden aynı anda takımda yarışamaz, bu öğrenciler uluslararası yarışmalarında ülkemizi temsil edemezler.

f-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım ve sporcuları Türkiye Birinciliklerinde birinci olmaları halinde Uluslararası yarışmalarda Ülkemizi temsil edemezler. Bu durumda ikinci olan takım Ülkemizi temsil edecektir.

g- Türkiye’ de faaliyette bulunan, uluslararası okullarda öğrenim gören ve tamamı yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan okul takımları ve ferdi sporcular okullar arası yarışmalara katılabilirler. Bu sporcu ve takımlar Türkiye birinciliklerinde birinci olmaları halinde uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edemezler.

İTİRAZLAR:

a-Kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından ilgili branşın oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine göre yazılı olarak ilgili Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitesine veya yarışma hakemine yapılır varsa delil sayılan belgeler eklenir.

b- İtirazlarla ilgili masrafların karşılanması için itiraz eden takım yöneticisi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü hesabına 150,00 TL yatırılır. İtirazın kabulü halinde bu miktar iade edilir. İtirazın reddedilmesi halinde ise; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hesabına gelir olarak kaydedilir.

c-  Sporcuların öğrencilik, lisans, ceza konusundaki uygunsuzluklarında; mahalli yarışmalarda itiraza konu olan yarışmanın bitiminden en geç bir iş günü mesai bitimine kadar yapılır.

d- Grup veya yarı final müsabakalarında ise yapılacak itirazlar müsabakaların bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

e- Oyun kurallarına yapılacak itirazlar yarışma süresi içerisinde ilgili branşın yarışma kurallarında belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

ÖDÜLLER:

Grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, yarışmanın özelliğine göre 1., 2., 3. ve 4. olanlara plaket,madalya,başarı belgesi olarak ödül verilecektir.

HAKEM GÖREVLENDİRMELERİ:

Mahalli okul spor yarışmalarında il/ilçe Okul Sporları Tertip Komitesinin talebi üzerine ilgili branş İl Hakem Komitelerince; Grup, Yarıfinal Türkiye birinciliği yarışmalarında Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitesinin talebi üzerine ilgili federasyonlar tarafından hakem görevlendirilir.

SEREMONİ:

Mahalli okul spor yarışmaları ile grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışma organizasyonlarının başlangıcında bütün takımların spor kıyafetleri ile iştirak edecekleri açılış seremonisi ve dereceye girenlerin katılacağı kapanış ve ödül törenleri yapılır. Açılış seremonisi ve ödül törenine katılmayanlar veya uygunsuz davranışta bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Seremonilerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden Okul Sporları Yarışmaları Organizasyonu Tertip Komitesi sorumludur.

GRUP, YARI FİNAL VE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ORGANİZASYON TOPLANTILARI:

a- Yarışmaların idari, mali ve teknik toplantıları; yarışmalardan bir gün önce saat 17:00’ de yarışmaların düzenleneceği ilde yapılacaktır.

b- Toplantıya; Tertip Komitesi Başkanının başkanlığında, yarışmaların tertip komitesi üyeleri ile yarışmada görev alan müsabaka gözlemcisi, kafile idarecisi, çalıştırıcısı,  yarışma başhakemi ve bulunması halinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü gözlemcisi veya temsilcisi katılacaktır.

c-Kafile idarecileri kendilerinden istenilen belgeleri yanlarında hazır bulunduracaklardır.

Grup-Yarı Final ve Türkiye birinciliklerine katılacak olan kafile için alınacak onay örneği Ek-3’dedir.

d- Yarışmanın yapılacağı yere zamanında gelmeyen, (mazeretsiz olarak)  adları programda belirtilmeyen kafileler yarışmalara alınmayacak, yolluk ve yevmiyeleri ödenmeyecektir.

GRUP, YARI FİNAL VE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARI:

a-Yarışma programları,  organizasyon toplantısında belirlenecektir.

b-Yarışma programları; Tertip Komitelerince, yarışmaların yapılacağı tesislerin durumu, hakem,   takım ve sporcu sayıları ile yarışmaların süresi göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

c-Yarışma programı ve müsabakaların hangi usule göre oynanacağı; ilgili spor dalının açıklamalar bölümünde belirtilmiştir. Belirtilmeyenler ise organizasyon toplantısında belirlenecektir.

d-Yarışmalara bir İlden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile ayrı ayrı gruplara verilmesi sağlanacaktır. “Bir İlden üç takım katılırsa 2-1 şeklinde, dört takım katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.

e-Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol branşlarında küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) kategorilerinde grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmaları beş gün olarak belirlenmiştir. Yarışmalarda takımlar her gün bir müsabaka yapacaklardır. (Küçükler Kategorisi Futbol Grup ve Türkiye Birinciliği hariç)

f- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde yarışma programı usullerini ve fikstürlerini önceden tespit etmeye yetkilidir.

Yarışmalara:

          8 takım katılırsa               4’lü – 4’lü A-B Gruplarına,

          7 takım katılırsa               4’lü – 3’lü A-B Gruplarına,

          6 takım katılırsa               3’lü – 3’lü                        A-B Gruplarına,

                   3 – 4 ve 5 takım katılırsa A grubunda (sıraları kura ile belirlenen) tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır.

          2 takımın katılması durumunda tek maç eleme müsabakası yapılacaktır.

                        Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B) gruplarındaki takımlar ilk üç gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre yarışacaklardır. Dördüncü gün (A1-B2) – (B1-A2) müsabakaları yapılacak, beşinci gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları ise üçüncülük-dördüncülük yarışması yapacaklardır. Üçüncülük maçı final maçından önce oynanacaktır.

Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beşinci gün yapılacak olan final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır. Eleme müsabakalarında normal süresi berabere biten müsabaka sonrasında ilgili branşın açıklamalar bölümünde belirtildiği kurallar geçerli olacaktır.

Gerek görülmesi halinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığınca faaliyetlerin yer ve tarihlerinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

MALİ HUSUSLAR;

a- Mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliklerinin sporcu, çalıştırıcı, idareci hakem ve personel ücretleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

b-Ödemeler faaliyet programında yer alan spor dalında belirtilen sporcu, idareci, çalıştırıcı sayısına, belirtilen gün sayısına, hakem ve personel ücretleri ise seans ve maç sayılarına göre yapılacaktır.

c- Grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmalarının yolluk ve yevmiyeleri Spor İdarecisi ve Sporculara Ödenecek Yolluklara Ait Esaslar doğrultusunda yarışma günleri ile bir gün öncesi ve sonrası olarak ödenecektir. Türkiye Birinciliklerinde ise teknik toplantı günü için bir gün fazla ödeme yapılacaktır.

d- Belirlenen programa göre takım sporlarında (Badminton, Basketbol, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Voleybol ve Tenis) yarışması erken sonuçlanan, finale kalamayarak elenen takımların yolluk ve yevmiyeleri müsabakalarının oynandığı gün sayısı ile bir gün öncesi ve sonrası olarak ödenecektir.

e- Yarışmalarda sahteciliği kanıtlanarak yarıştırılmayan veya herhangi bir nedenle yarışmalardan alıkonulan sporcularla; belirlenen kontenjanı aşan sporcu, çalıştırıcı ve idarecilere alınan kararı müteakiben yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir.

f- Yarışmalarda centilmenliğe aykırı davranışlarda bulunan ve disiplin cezası alan sporcu, çalıştırıcı ve idarecilere disiplin cezası aldıkları tarihi müteakip günler için yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir.

g-Ödemelerde kafilelerin onaylı listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.

h- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yarışmalara katılacak olan takım ve sporcuların yolluk ve yevmiyeleri Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına kadar kendilerince, Ülkemiz sınırları içinde ise yukarıda belirtilen esaslara göre ödenecektir. (Mersin İli esas alınacaktır)

YURTDIŞI YARIŞMALARDA TEMSİL HAKKI:

a-Türkiye birincisi olan okul takımları ile ferdi sporcular, aynı yıl Uluslararası Okul Sporları Federasyonu  (ISF) programında yer alan Dünya Şampiyonalarında Ülkemizi temsil etmeye hak kazanırlar. Grup, Yarı final ve Türkiye birinciliği aşamalarında takım ve ferdi yarışmalarda yer almayan sporcular ISF yarışmalarında temsil hakkını kullanamazlar.

b-ISF tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonalarına katılmaya hak kazanan okullar ISF bültenleri içerisinde belirtilen kültür gününe hazırlanmak ve katılmak zorundadır. Hazırlık yapmayan ve katılmayan okullar hakkında işlem yapılacaktır.

DOPİNG :

Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilecektir. Bu konuda sporcu öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanacaktır. Ulusal ve Uluslararası ISF yarışmalarına katılan sporcu öğrencilerin doping vb. zararlı maddelerin kullanımından sporcu öğrenci sorumludur. Böyle bir durumda Dopingle ilgili cezai hükümler uygulanır.

SAHA VE TESİSLERİN KULLANIMI:

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tesislerinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınacak ve yarışmaların organizasyonlarında herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

    EK: 1

2010–2011 OKUL SPOR FALİYETLERİ BRANŞ YAŞ GRUPLARI
BRANŞ KATEGORİLER VE YAŞ GRUPLARI YAŞ TERFİ ISF
KÜÇÜKLER YILDIZLAR GENÇLER
ATLETİZM 1999–2000-2001 1997-1998 1994–1995-1996-1997 1997 HAZİRAN 2011 POLONYA
BADMİNTON 1999–2000-2001 1997-1998 1993–1994–1995–1996 1997  
BASKETBOL 1999–2000-2001 1997-1998 1994–1995–1996-  ???? YOK 23 NİSAN-01 MAYIS 2011 ÇİN
R. CİMNASTİK 1.grup (2001) 2.grup        1999-20003.grup            

1997-1998

4.grup                      1993-1994-1995–1996 1997  
A.CİMNASTİK Küçük A2002-2003Küçük B

1999-2001

1997–1998 1993–1994–1995-1996 1997  
ESKRİM   1997-1998 1993–1994–1995-1996 1997  
FUTBOL ERKEK 1999 1997-1998 1994–1995-1996  ???? YOK NİSAN 2011 BREZİLYA
FUTBOL KIZ   1997-1998 1994–1995-1996 YOK  
HALTER   1997-1998 1993–1994–1995-1996 YOK  
HENTBOL 1999–2000-2001 1997-1998 1993–1994–1995-1996 1997  
JUDO   1997-1998 1993–1994–1995-1996 YOK  
KARATE 1999–2000-2001 1997-1998 1993–1994–1995-1996 YOK  
KAYAK   1997-1998 1993–1994–1995-1996 1997  
KROS 1999–2000-2001 1997-1998 1993–1994–1995-1996 1997  
TENİS   1997–1998 1994–1995–1996-1997 1997 14-21 MAYIS 2011 FRANSA
SATRANÇ 1999–2000-2001 1997–1998 1994–1995–1996-1997 1997  
MASA TENİSİ 1999–2000-2001 1997–1998 1993–1994–1995-1996 1997  
TAEKWONDO   1997–1998 1993-1994-1995-1996 YOK  
VOLEYBOL 1999-2000 1997–1998 1993-1996 1997  
YÜZME 1999–2000-2001 1997–1998 1994-1997 1997 19-24 MAYIS 2011 MALTA
İŞİTME ENGELLİLER   1995–2001 Yaş sınırlaması yoktur.    
GÜREŞ 1997-1998 1995-1996         1993-1994 YOK  

 

TERFİLER:

Atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, hentbol, kros, kayak, tenis, satranç, masa tenisi, voleybol, yüzme branşlarında orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 1997 doğumlu öğrenciler terfi yapabilir, futbol branşında ise ISF kuralları nedeniyle 2010-2011 öğretim yılında 1997 doğumlu öğrenciler terfi yapabilir.

 

Güreş, halter, judo, karate, taekwando ve futsal branşlarında terfi yapılamaz.


Hakkında yahya YALCiN

Cevapla