Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (16)

Salı , Eylül 25 2018
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / BEDEN EĞİTİMİ / YÖNETMELİKLER / Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği


                            

GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :  26.3.1985, No: 85/9562

    Dayandığı Kanunun Tarihi           :  4.10.1983, No: 2908

    Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :  28.7.1985, No: 18825

    Yayımlandığı Düsturun Tertibi      :  5, Cildi : 24, S. 2431

                                BİRİNCİ KISIM

                              Amaç, Kapsam, Tanımlar

    Amaç

 

    Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, gençlik kulübü,spor kulübü,gençlik ve spor

kulübü adını alan derneklerin organlarına,organların görev ve yetkilerine,uymak

mecburiyetinde oldukları esaslara, üst kuruluş meydana getirmede uyacakları

esas ve usullere, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartlarına

ait hususları düzenlemektir.

    Kapsam

 

    Madde 2 – Bu Yönetmelik, boş zamanları değerlendirme,spor veya her iki

faaliyeti birlikte yürütmek amacıyla kurulan ve kulüp adını alan dernekleri kap-

sar.

    Dayanak

 

    Madde 3 – Bu Yönetmelik 2908 sayılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

 

    Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kanun: 4/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununu,

    b) Bakanlık: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını,

    c) Genel Müdürlük: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü,

    d) Teşkilat: Bakanlık,Genel Müdürlük (Gençlik ve Spor) Teşkilatını,

    e) Gençlik ve Spor Mevzuatı;Bakanlığın,Genel Müdürlüğün, gençlik ve sporla

ilgili kanun,tüzük,yönetmelik, genelge ve yönergelerini,kulüp tüzüğü ile bu

Yönetmelik hükümlerini,

    f) Kurum Kulüpleri: Kamu kurum ve kuruluşlarında,yüksek öğretim kurumlarında

ve özel kuruluşlarda kendi mensupları tarafından,bu kurum ve kuruluşların bünye-

lerinde kurularak kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

    g) Kulüp: Gençlik,spor, gençlik ve spor kulüplerini,

    h) Spor Kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan Genel Müdür-

lüğe kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

    ı) Gençlik Kulübü: Boş zamanları, gençlik faaliyetleri ile değerlendirmeyi

amaçlayan ve Bakanlığa kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

    i) Gençlik ve Spor Kulübü : Spor ile gençlik faaliyetlerini amaçlayan Ba-

kanlık ve Genel Müdürlüğe faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini

yaptıran dernekleri,

    j) Gençlik Faaliyeti: Boş zamanları değerlendirme faaliyet türlerinden

yarışma, gösteri,sergi,şenlik,müsamere,eğitim çalışmaları ve benzerleri ile kamu

yararı,toplum kalkınması ve gençler için hizmet üretimini amaçlayan,onaylı proje

ve programlara göre yapılan gençlik hizmetleri çalışmalarını,

    k) Spor Faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,

    İfade eder.

                                  İKİNCİ KISIM

                                 Genel Hükümler

    Kuruluş

 

    Madde 5 – Gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili dernekler en az yedi ger-

çek kişi tarafından,

    a) Kamu kurum ve kuruluşlarında,

    b) Yüksek öğretim kurumlarında,

    c) Özel kuruluşlarda,

    Kendi mensupları tarafından,bu kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulabile-

ceği gibi, kişilerin organizasyonu ile yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar

dışında da kurulabilir.

    Bu derneklerden, Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından; tescil yönetmelik-

lerinde belirtilen esas ve usullere göre kayıt ve tescilleri uygun görülenler,

statülerine göre Gençlik Kulübü, Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü adlarından

birini alırlar.

    Kulüp Tüzüğü

 

    Madde 6 – Her kulübün bir tüzüğü bulunur.Bu tüzükte aşağıda gösterilen

hususların bulunması mecburidir.

    a) Kulübün adı ve merkezi,

    b) Kulübün amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için kulüpçe sürdürülecek

çalışma konuları ve çalışma şekli,

    c) Kulüp kurucularının ad ve soyadları,meslek vaya sanatları,ikametgahları

ve tabiyetleri,

    d) Kulübe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri,

    e) Kulüp genel kurulunun kuruluş şekli,toplanma zamanı,

    f) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve

şekilleri.

    g) Yönetim ve denetleme kurullarının görev ve yetkileri,ne suretle seçilece-

ği,asil ve yedek üye sayısı,

    h) Kulübün şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl

kurulacağı, görev ve yetkileri ile kulüp genel kurulunda nasıl temsil edileceği,

    ı) Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı,

    i) Kulübün iç denetim şekilleri,

    j) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

    k) Kulübün feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

    Kulüplerin Tüzel Kişilik Kazanması,Kuruluş Bildirisi

 

    Madde 7 – Kulüpler kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu

mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

    Kuruluş bildirisinde kurulacak kulübün adı,ikametgah adresi,kurucuların adı,

soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı,tabiyeti ile ikametgahlarının

belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiri-

ye kurucuların nüfus cüzdanı örneklerinin, adli sicil belgelerinin ve kurucula-

rın ayrı ayrı düzenledikleri kulüp kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını

belirten imzalı bayannameler ile kurucular tarafından imzalanmış kulüp tüzüğünün

4 adedinin eklenmesi mecburidir.

    Kulüp organlarının teşekkülüne kadar kulüp işlerini yürütmeye ve kulübü

temsil etmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin adı-soyadı ve ikametgah-

ları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin

adı-soyadı ve adresleri belirtilir.

    Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülki amirlikçe bir alındı belge-

si verilir.

    Birden çok ilde faaliyet gösterecek kulüplerin kuruluş bildirisi ile tüzük-

leri mahallin en büyük mülki amirliğince bir hafta içinde içişleri Bakanlığına

gönderilir.

    Kuruluş Bildirisi ve Tüzüklerin İncelenmesi

 

    Madde 8 – Bir ilde faaliyette bulunacak kulüplerin kuruluş bildirisi ve ek-

lerinin doğruluğu ile tüzükleri valiliklerce 30 gün içinde,birden çok ilde

faaliyet gösterecek kulüplerin kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğu ile tü-

zükleri İçişleri Bakanlığınca 90 gün içinde incelenir.

    Kuruluş bildirisinde,tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna ay-

kırılık, veya noksanlık tesbit edildiğinde bunların giderilmesi geçici yönetim

kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde be-

lirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse mahallin en

büyük mülki amirinin ihbarı üzerine cumhuriyet savcılığı kulübün feshi için yet-

kili mahkemeye başvurur,ayrıca kulübün faaliyetlerinin durdurulmasını da isteye-

bilir.

    Ancak Dernekler Kanununun 5 inci maddesi ile yasaklanmış bulunan amaçlarla

kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce incelenmiş kulüplerin

faaliyetleri ilgili valilik,kuruluş bildirisi ve tüzükler İçişleri Bakanlığınca

incelenmiş olan kulüplerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının talebi üzerine,

kulüp merkezinin bulunduğu yer valisinin kararı ile durdurulur.Faaliyet 3 gün

içinde cumhuriyet savcılığına bildirilir. Faaliyetin durdurulması,mahkemece ak-

sine karar verilinceye kadar devam eder.

    Kuruluş bildirisinde ve tüzüklerinde kanuna aykırılık veya noksanlık bulun-

maz veya kanuna aykırılık ve noksanlıklar ikinci fıkrada belirtilen süre içinde

giderilmiş bulunursa,kuruluş bildirisini ve tüzükleri inceleyen makam keyfiyeti

kulübe yazıyla bildirir.

    Kulüp Organları

 

    Madde 9 – Tüzel kişilik kazanan ve teşkilata kayıt ve tescili yapılan ve bu

suretle kulüp adını alan her kulübün aşağıda belirtilen organları teşkil ettiri-

lir.

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu.

    Bu kulüpler başka organlarda oluşturabilirler. Ancak bu organlara genel ku-

rul ve denetleme kurulunun görev,yetki ve sorumlulukları devredilemez.

    İli,merkez gösteren kulüp yönetim kurulu,bu ilde ayrıca yürütme birimi kur-

mak mecburiyetindedir.İlçe ve köyleri merkez gösteren kulüpler ise,kulüp tüzük-

lerinde hüküm bulunmak kaydı ile yürütme birimi kurabilir.

    Genel Kurul Toplantısı

 

    Madde 10 – Genel Kurul;

    a) Kulüp tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

    b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyele-

rinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak,

    toplanır.

    Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması şarttır.

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

    Denetleme kurulunun veya kulüp üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzeri-

ne yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme

kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine

mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik

bir heyeti,genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

    Çağrı Usulü

 

    Madde 11 – Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı

bulunan üyelerin listesini düzenler,Genel kurula katılacak üyeler en az on beş

gün önceden günü,saati,yeri ve gündemin mahalli bir gazetede ilan edilmek

suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile

toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.İlk

toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az

olamaz.

    Toplantının yapılacağı gün,saat ve yer ile toplantı gündemi,toplantı günün-

den en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildiri-

lir, bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

    Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebeple-

ri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir

ilan verilerek üyelere duyurulur.İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden

itibaren en geç iki ay içinde yapılması şarttır.

    Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre,yeniden

çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amir-

liğine duyurulur.

    Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

    Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı

 

    Madde 12 – Genel Kurul toplantıları, kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapı-

lır.

    Genel kurul,kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

    İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak,bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurul-

ları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

    Toplantının Yapılış Usulü

 

    Madde 13 – Kulüp genel kurul toplantıları,ilanda belirtilen ve mahallin en

büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

    Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları

karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

    12 nci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit

edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu

üyelerinden biri tarafından açılır.

    Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini

gerektirmez.

    Açılıştan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir başkan veya yeteri kadar baş-

kan vekili ile katip seçilir.

    Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.Katipler toplantı tutana-

ğını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

    Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

    Toplantıda Görüşülecek Konular

 

    Madde 14 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler

görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından

görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması şarttır.

    Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

    Madde 15 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

    a) Kulüp organlarının seçilmesi,

    b) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

    c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu-

nun ibra edilmesi,

    d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek

kabul edilmesi,

    e) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mavcut taşınmaz

malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

    f) Kulüplerin federasyona katılması veya ayrılması,

    g) Kulüplerin milletlerarası faaliyetle bulunması, yurtdışındaki kulüp veya

kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,

    h) Kulüplerin feshedilmesi,

    ı) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer

görevlerin yerine getirilmesi.

    Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

 

    Madde 16 – Yönetim kurulu,beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere

genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek

üyeler göreve çağrılır.

    Yönetim Kurulu

    a) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına

yetki vermek,

    b) Kulüp şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki

vermek,

    c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döne-

me ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

    d) Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları on gün

içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

    e) Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve

yetkileri kullanmak.

    ile yetkili ve görevlidir.

    Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanmaması

 

    Madde 17 – Yönetim kurulu üyesi sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin

getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul

mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde

toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması halinde kulüp üyelerinden birinin

müracaatı üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak kulüp üyeleri

arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendi-

rir.

    Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

 

    Madde 18 – Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere

genel kurulca seçilir.

    Bu kurul denetleme görevini kulüp tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere

göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor

halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

    Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

 

    Madde 19 – Genel kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde yönetim

kurulu başkanı tarafından,yönetim ve denetleme kurulları ile kulübün diğer

organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı ve soyadları, baba adları,doğum

yeri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahları kulüp merkezinin bulunduğu yerin

en büyük mülki amirliğine; kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğretim kurumu

ve özel kuruluşlarca kurulanlar bu kuruluşlara yazı ile bildirilir.

    Kulüplerin organlarınca, görev taksimi ile ilgili olarak yapılan seçimler

ayrıca teşkilatın taşra kuruluşuna bildirilir.

    Şube Açabilecek Kulüpler,Şubelerin Kuruluşu

 

    Madde 20 – Kulüpler tüzüklerinde yer alması şartı ile şube açabilirler.Kurum

kulüpleri ve gençlik kulüpleri il,merkez ilçe ve köylerde birden fazla şube

açamazlar.

    Bu amaçla, kulüp yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından

şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.

    Bu yazıda kurucuların ad ve soyadı,baba adı,doğum yeri ve tarihi meslek veya

sanatı,ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya

kulüp tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

    Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet

etmeleri şarttır.

    Şubeler tescil yönetmelikleri uyarınca kayıt ve tescil işlemlerini yaptır-

dıktan sonra kulüp adını alırlar ve teşkilat faaliyetlerine katılabilirler.

    Şubelerin Organları

 

    Madde 21 – Her şubede,

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu veya denetçi,

    teşkili şarttır.

    Şube yönetim kurulları,şubenin bulunduğu ilde yürütme birimi kurmak mecburi-

yetindedir. İlçe ve köylerdeki şubeler ise kulüp tüzüğünde hüküm bulunmak kaydı

ile yürütme birimi kurabilir.

    Bu organların görev ve yetkileri kulüp tüzüğünde gösterilir.

    Kulüplerin Yürütme Birimi ve Genel Sekreter

 

    Madde 22 – Yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca

kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

   Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir.Genel sekreter ve genel

sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, yönetim kurulu tarafından ücretle

görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir.Bunların,kulüp üyesi

olmaları şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet

konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde

sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanları-

nın bulunmasına dikkat edilir.

    Kulüplerin Yürütme Biriminin Görevlileri

 

    Madde 23 – Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği

ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme

görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim

kurulu tarafından sağlanır.

    a) Genel sekreter,

    b) Kulüp saymanı,

    c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli,

    d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,

    e) Spor direktörü,

    f) Gençlik direktörü,

    g) Genel kaptanlar,

    h) Teknik yönetici ve öğreticiler,

    ı)Kaptanlar,

    i)Kol başkanları,

    Ancak; profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; ge-

nel sekreter, kulüp saymanı, teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü tesis

ve malzeme yöneticileri ile görevlilerinin, ücretli olarak çalıştırılmaları

şarttır.

    Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri

 

    Madde 24 – Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri

şunlardır;

    a) Genel Sekreter; Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu

kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp

yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini

sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim

kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini

yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    b) Kulüp Saymanı; Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve iş-

lemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.

    c) Kulüp doktoru; Yardımcısı, sağlık personeli; kulübün, yönetim ve yürütme

personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene,

tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk

yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle

görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

    d) Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve mal-

zemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulun-

durulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle

görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

    e) Spor direktörü; Spor kulübünün, profesyonel futbol hariç, faaliyet gös-

termeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili

spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı so-

rumludur.

    f) Gençlik direktörü; Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği

alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık,

eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumlu-

dur.

    g) Genel kaptanlar; Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üst-

lendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya

spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu

tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor

dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışma-

lara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her

kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine

yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede

gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludurlar.

    h) Kaptanlar; Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim

çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanla-

rın, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesi-

ne yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede,

faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

    ı) Kol başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında, kategori-

sinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve

katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin

geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle gö-

revli olup birinci derece de, faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına

karşı sorumludurlar.

    i) Teknik yönetici ve öğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet

çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yeri-

ne getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde

korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik

kulüplerinde genel sekretere spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yöne-

tim kurulunun tesbit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

    Kulüp Danışmanları

 

    Madde 25 – Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile il-

gili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışman-

lık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.

    Danışman olarak görev alacakların, bu görevle ilgili alanlarda bilgili,

tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.

    Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile il-

gili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

    Kulüp Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri

 

    Madde 26 – Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini

yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla

üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir.

    Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların, alanlarında uzman kişiler

olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir.

    Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine

yönetim kurulu karar verir.

    Danışma kurulları, yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hiz-

metlerine yardımcı olabilecek etüd ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulun-

makla görevli olup yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludurlar.

    Klüplerin Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri

 

    Madde 27 – Kulüp temsilcileri, il, ilçe, mahalle ve semtlerle kamu kuru-

luşları ve özel kurumlardaki kulüp üyeleri arasından genel sekreterin teklifi

ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilebilirler.

    Temsilcilerin, çevrelerince ve taraftarlarca sayılan ve sevilen kişiler

arasından seçilmesine dikkat edilir.

    Kulüp temsilcileri, kulüp yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hiz-

metleriyle ilgili olmak üzere kişiler, kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı

bir temasın sürdürülmesiyle, kulübün başarısına destek ve yardım sağlanması

için gönüllü hizmetlerin yürütülmesiyle görevli olup, genel sekretere karşı

sorumludurlar.

    Profesyonel Futbol Takımı Kurulması ve Hizmetlerin Yürütülmesi

 

    Madde 28 – Profesyonel futbol takımı kurulması ve hizmetlerin yürütülme-

sine ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tescil taahhütleri ile faaliyetini üstlendikleri spor dallarının saha,

tesis ve malzeme gibi spor ortamı unsurlarının varlığına ve bunların gelişti-

rilmesine maddi imkan sağlamak için, durumlarının profesyonel futbol yönetme-

liği hükümlerine ve Genel Müdürlükçe tesbit edilen özel şartlara uygun olduğu-

nu belgelendiren spor kulüplerine, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunmak

üzere profesyonel futbol yönetmeliği esaslarına göre izin verilebilir.

    b) Spor kulübünün münhasıran profesyonel hizmetlerinin yürütülmesi işi

için gerekli gelirleri temin amacıyla kulübe ait, lokal, lokanta, gayrımenkul

ve tesislerin işletilmesi belirli bir ücret karşılığında veya gelirinden belir-

li bir oranda kulübe pay verilmesi şartı ile yönetim kurulunun teklifi ve ge-

nel kurulun olumlu

kararı ile mutabık kalınacak bir süre için bir müstecire veya Türk Ticaret Kanu-

nuna göre kurulan şirketlere yönetim kurulu tarafından verilebilir.

    c) Profesyonel futbol takımının faaliyeti, kulübün amatörlüğüne tesir etmez.

    Kayıt ve Tescilin İptali

 

    Madde 29 – Tescil şartlarına ve taahhütlerine hangi sebeple olursa olsun

uymayan veya bu şartları yitiren, tüzel kişiliği sona eren kulüplerin ve şubele-

rinin kayıt ve tescilleri iptal edilir. Kayıt ve tescili iptal edilen kulüplerin

Bakanlık ve Genel Müdürlükle organik bağları sona erer.

    Tescilini yaptırmayan veya tescili iptal edilen kulüpler, Bakanlık ve Genel

Müdürlüğün resmi ve özel gençlik ve spor faaliyetlerine katılamazlar.

    Kulüplerin Yan Gelirleri

 

    Madde 30 – Kulüpler, tüzüklerinde yazılı amacın gerçekleştirilmesine yardım-

cı olmak amacı ile (otel, lokanta, sinema vb. gibi) ticari işletmelere sahip

olabilirler, işletmelerini de tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verebilecek-

leri gibi bir anonim şirkete de devredebilirler.

    Kulüplerin Üst Kuruluşları

 

    Madde 31 – Kulüpler kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte

ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak

ve kullanmak, birlikte sportif eğitim imkanları sağlamak ve öğreticiler istihdam

etmek amacıyla federasyon ve konfederasyon kurabilirler. İllerde (ilçeler dahil)

en az 15 kulüp bir federasyon kurabilir. Bir ilde (ilçeler dahil) birden fazla

federasyon kurulamaz. Bir kulüp birden fazla federasyona üye olamaz. Bir ilde

federasyon kurulamaması halinde birden fazla il bölgesel olarak federasyon kura-

bilir.

    En az (25) federasyon bir araya gelerek bir konfederasyon kurabilir.

    Teşkilata kayıt ve tescillerini yaptırmamış kulüplerin kurduğu federasyon ve

konfederasyonlar bu hükmün dışındadır.

    Federasyonu ve konfederasyonu kuran spor kulüplerinin tüzel kişiliklerinin

sona ermesi veya tescillerinin iptal edilmesi, federasyon ve konfederasyon ku-

rulmasında kulüp veya federasyon sayısının kanunda belirtilen sayının altına

düşmesi hallerinde bu üst kuruluşların varlıkları sona erer.

    Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerini tüzel kişilik kazandıktan itiba-

ren ve tüzük değişikliklerini değişiklikten itibaren, her seçim sonunda yönetim

kuruluna ve diğer kurullara, seçilen kişilerin ad ve soyadları ile adreslerini,

seçimden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek mecburiyetindedirler.

    Federasyon ve konfederasyonların yönetici ve mensupları, disiplin işlemleri

ile ilgili yönetmelik hükümlerine tabidirler.

    Federasyon ve konfederasyonlar, kuruluş amaçları dışında faaliyette buluna-

maz. Teşkilatça yürütülen faaliyetlere müdahale edemez ve milletlerarası spor

teşekkülleri ile resmi bağlantı ve alaka kuramazlar.

    Spor Kulüpleri, spor faaliyetlerinin yurt seviyesindeki sevk ve idaresinin

en yüksek mercii olan ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci maddesine

göre spor nevileri itibariyle Genel Müdürlük bünyesinde kurulan spor federasyon-

larına, tescil taahhütleri gereği, faaliyet gösterdikleri spor dalları itibariy-

le teknik ve idari yönden bağlıdırlar.

    Federasyon ve Konfederasyon Tüzükleri

 

    Madde 32 – Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.

    Bu tüzükte; 6 ncı maddenin a, b, d, e, f, g, i, j ve k bentlerinde gösteri-

len hususlardan başka;

    a) Kuruluşa vücut veren kulüp veya federasyonların adlarını, merkezlerini ve

ikametgahlarını,

    b) Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını,

    c) Federasyon ve konfederasyonun organlarının teşekkülüne kadar işleri yü-

rütmeye ve temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları,

ikametgahları, yapılacak yarışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin

ad ve soyadları ile adreslerini,

    belirtilen hükümlere yer verilmesi mecburidir.

    Tüzel Kişiliğin Kazanılması

 

    Madde 33 – Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinden 4 nüshasını kuruluş

bildirisine ekli olarak mahallin en büyük mülki amirliğine vermekle tüzel kişi-

lik kazanırlar.

    Kuruluş bildirisine ayrıca federasyonu teşkil eden kulüplerle konfederasyonu

vücuda getiren federasyonların genel kurullarında üst kuruluşa katılma hakkında

alınmış olan kararların 4 örneği eklenir.

    Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bun-

lar üzerinde 8 inci maddeye göre işlem yapılır.

    Denetim

 

    Madde 34 – Bakanlık; gençlik kulüpleri ile kulüplerin kurduğu federasyon ve

konfederasyonları, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlen-

dirmek amacıyla kurulan kulüpleri; Genel Müdürlük, spor kulüpleri ile spor ku-

lüplerinin kurduğu federasyon ve konfederasyonları denetler.

    Bu kulüpler ile federasyon ve konfederasyonlar, İçişleri Bakanlığı veya bu-

lundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından her zaman denetlenebilir.

    Kulüplere Yardım Şekilleri

 

    Madde 35 – Kulüplere ve üst kuruluşlarına teşkilat imkanları oranında;

    a) Nakdi olarak,

    b) Ayni olarak,

    c) Eğitim organizasyonu için kulübe yer gösterilmesi veya belirli esas şart-

larda yer tahsisi,

    d) Teşkilatın eğitim organizasyonundan kulübün yararlanmasını sağlamak,

    e) Kulübe öğrenci tahsis edilmesi,

    f) Müsabaka, müsamere, şenlik benzeri gösteri hasılatından, belirli şart ve

oranlarda pay verilmesi,

    g) Kulüplere ait saha ve tesislerin belirli esas ve şartlarla yapım, bakım

ve onarımlarının sağlanması,

    h) Profesyonel futbol müsabaka gelirinden, futbol dalı olan spor kulüplerine

pay ayırmak suretiyle veya benzer şekillerle,

    yardımda bulunabilir.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğrenim kurumları ise ancak kendi bün-

yeleri içerisinde kurulan kulüplere yukarıda belirtilen şekillerle yardımda bu-

lunabilirler.

    Kulübün amaçladığı faaliyet çeşidi ve spor dalı ile ilgili sezon sonunda ya-

rışma, müsamere ve şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve ça-

lışmalarını

aksatmadan, sağlıklı ve başarılı olarak sürdürmeleri, kulüplere yapılabilecek

yardımlar için esas alınır.

    Yardımlardan Yararlanamama

 

    Madde 36 – Resmi müsabaka, müsamere ve şenlik gibi gösteri organizasyonla-

rından sezon içinde çekilen veya ihraç olunan kulüplere çekildikleri branş, faa-

liyet ve kategoride o sezon için 35 inci maddede belirtilen yardımlar yapılama-

yacağı gibi, bir futbol sezonunda toplam üç maç saha kapatma cezası alan kulüp-

ler (o sezon için) 35 inci maddenin (h) bendinde belirtilen yardım şeklinden

yararlandırılamaz.

                                 ÜÇÜNCÜ KISIM

                                Çeşitli Hükümler

    Kulüp Üyeliği, Gençlik ve Spor Faaliyetlerine Katılmak

 

    Madde 37 – Gençlik ve spor faaliyetlerine katılacak veya tesislerden yarar-

lanacak kişilerin kulüplere üye olmaları şart değildir. 18 yaşından küçük olan-

larla orta öğretim öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli ve-

ya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır.

    Profesyonel Takımı Bulunan Kulüplerin Gelir ve Giderleri

 

    Madde 38 – Profesyonel takımı bulunan kulüplerin profesyonel futbol faali-

yetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri genel bilançonun ayrı bir bölü-

münde bir fon ve hesapta toplanır.

    Genel kurulda yönetim kurulunun, profesyonel futbol faaliyeti ile bu fon ve

hesap dolayısıyle ibrası, genel faaliyetten ayrı olarak yapılır.

    Profesyonel takımı bulunan kulüplere yapılacak bağış ve yardımlar ile borç-

lanmalara ait yönetim kurulu kararlarının 50.000.- TL. nı aşanları, bağış ve

yardımın yapıldığı, borçlanmaya ait kararın alındığı tarihten itibaren 50.000.-

TL. yı aşan bağış ve yardımları aşan veya 50.000.- TL. sını aşan borçlanma kara-

rı veren kulüpler tarafından 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Federasyon Hissesi

 

    Madde 39 – Profesyonel futbol takımlarının faaliyetleri ile ilgili olarak

futbol federasyonunun yapacağı masrafları karşılamak üzere, profesyonel futbol

takımlarının özel ve resmi müsabakalarından belli nisbette federasyon hissesi

kesilir ve bir fonda toplanır.

    Kesintinin şekli, miktarı ve sarfedilişi, ilgili yönetmelikte gösterilir.

    GEÇİCİ MADDE – Bu Yönelmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde du-

rumlarını bu yönetmeliğe uydurmayan kulüplerin ve üst kuruluşların kayıt ve tes-

cilleri iptal edilir.

    Yönetim kurulları, yukarıda belirtilen tüzük değişikliklerini yapmaya yetki-

lidirler. Tüzüklerinde yapılan bu değişiklikler ilk olağan veya olağanüstü genel

kurul toplantısında görüşülür ve tasdik edilir.

    Yürürlük

 

    Madde 40 -  832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesine göre Sayıştayca

incelenmiş olan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

 

    Madde 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Hakkında yahya YALCiN

Cevapla