Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)

Salı , Eylül 25 2018
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / BEDEN EĞİTİMİ / YÖNETMELİKLER / sporcu lisans,tescil,vize ve transfer yönetmeliği

sporcu lisans,tescil,vize ve transfer yönetmeliği


                                            

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer

Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, beden eğitimi ve spor çalışmaları yapacak kişiler ile spor yarışmalarına katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları, tescilli spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans,tescil,vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları  kapsar.   

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 22 nci maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük                                    :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür                                         :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon                                            :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor federasyonlarını,

İl Müdürlüğü                                         :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü                                      :Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

Spor Kulübü                                          :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,

Özel Beden Eğitimi ve

Spor Tesisleri                                         :Gerçek veya tüzel kişiler tarafından beden eğitimi ve spor yapmak amacıyla açılan tesisleri,

Eğitim Öğretim Kurumları                     :Her seviye ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarını,

Kurum ve Kuruluşlar                             :Bünyesinde spor faaliyetleri yaptıran kurum ve kuruluşları,

Lisans                                                    :Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere  katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,

Tescil                                                     :Spor yarışmalarına katılacakların ilgili spor federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemini,

Vize                                                       :Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması işlemini,

Transfer                                                 :Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,

Spor Kartı                                              :Beden eğitimi ve spor çalışmalarına katılacaklara verilen  tasdikli belgeyi,

İlişiksiz Belgesi                                      :Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi,

Sağlık İzin Belgesi                 :Kişinin lisans çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sağlık olarak bir sakınca bulunmadığına dair  aldığı belgeyi,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler

Spor Müsabakalarında Lisans Uygulaması

Madde 5- Düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyonlara vize ettirilmesi zorunludur (Ek-1).İl müdürlükleri ve spor federasyonları dışında verilen lisanslar geçersizdir.

Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına il müdürlüğünden ferdi sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını il müdürlüklerine vize ettirebilirler.

                İlk defa ferdi sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulübünden ilişkisini keserek tescil sürelerini beklemeksizin ferdi sporcu lisansı çıkarabilirler. Kulübün sporcuya ilişiksiz belgesi vermemesi halinde sporcu kulüpten istifa ederek (EK-8) ferdi lisans alabilir. Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdi sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular (EK-3) te belirtilen tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar.

                Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlar için il müdürlüklerince düzenlenen spor kartları (Ek-9) federasyonların il müdürlüklerinde düzenledikleri spor yarışmaları için çıkarılan lisanslardan ayrı değerlendirilir.

                Her spor dalı için ayrı ayrı lisans düzenlenir. Sporcu aynı spor dalında olmamak şartıyla, sporcusu bulunduğu kulüpte yapmak istediği spor dalı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla birden fazla kulübün sporcusu olabilir. Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun yapmak istediği branş var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz.

                Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların dışında bir branşta spor yapmak istiyor ise kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çıkartabilir.

Ligleri bulunan federasyonlar, bu liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize, transfer, geçici transfer ve sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları hazırlayacakları talimat ile belirlerler. Bu esasları içeren talimat federasyon başkanının teklifi Genel Müdürün Onayı ile uygulamaya konulur.

Özerklik verilen federasyonların talepleri halinde sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

                Spor Federasyonlarının Lisans İşlemleri

                Madde 6- Spor  federasyonlarının  faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans çıkarabilmeleri  için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri  (EK-3)’ te  belirtilmiştir.

Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından daktilo yada bilgisayar ile doldurulması şarttır.Lisans işlemlerinden ücret alınmaz.

a)  Nüfus cüzdanı aslı veya noterden tasdikli örneği.

                b) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoğraf.

c)18 yaşından küçükler için veli izin belgesi (EK-4). (Veli izin belgesinin birden fazla verilmesi halinde ilk tarihi taşıyan belge geçerli olup, Veli İzin Belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir. Veli İzin Belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumludur.),

                d) Sağlık izin belgesi (EK-5).

                e)Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet,ferdi lisans alacaklar için bir adet tescil fişi (EK-2).

Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.                      

                İl müdürlüğünce yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere, kulüp adına veya ferdi lisans bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

Sporculara lisans numarası, lisans aldığı (il kodu-01) den başlayarak branş itibarıyla ayrı ayrı bilgisayar tarafından verilir,bu numara değişmez.

                Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi de il müdürlüğünde saklanır.

                Yarışma anında lisansını kaybeden sporcu, yarışmanın yapıldığı il müdürlüğünden; diğer zamanlarda lisansını kaybeden sporcu, herhangi bir il müdürlüğünden lisans çıkarabilir. Zayi nedeniyle lisans çıkarmak isteyen sporcunun, başvuru sırasında kimlik kartını ibraz etmesi zorunludur.

Diğer Lisans İşlemleri

                Madde 7- Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacakların aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulundukları il müdürlüğüne müracaat ederek lisans işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

                a)Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılan yarışmalara katılacaklar bağlı bulundukları kurumdan alacakları öğrenci olduklarına dair tasdikli belge,

                b) Özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacaklardan 18 yaşından küçük olanlar için Veli İzin Belgesi ( Ek-4),

                c)  Sağlık izin belgesi,

                d)Nüfus cüzdanının aslı veya noterce yada bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşça tasdiklenmiş örneği ile 2 adet fotoğraf.

                Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.

İl müdürlüğüne yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere lisansları bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

                Bu maddeye göre çıkarılan lisanslarda lisans numaraları bağlı oldukları kurum ve kuruluşların kategorileri belirlenerek ayrı ayrı verilir.

                Lisansını bir yıldan fazla kullanacaklar her sezon il müdürlüklerine vize yaptırmak zorundadırlar.           

Vize İşlemleri ve Sezon Tespiti

Madde 8- Spor yarışmalarına katılacakların lisanslarını her sezon bağlı bulundukları il müdürlüğüne vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemleri (EK-3)listede belirtilen sezon başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılır.

                Vize işlemleri için sağlık izin belgesi ve eski lisansının il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.      

                Sporcuların Transfer İşlemleri

                Madde 9- Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uymak suretiyle başka bir kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler.

Ancak, kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler.

                Eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi alan sporcular ilk 3 ay içerisinde bu belgeleri bağlı bulundukları il müdürlüklerine tasdik ettirmek zorundadırlar. Aksi durumlarda sporcunun eski kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır.

Sporcuların transferleri;

a) Normal transfer işlemleri: Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ile il müdürlüğünden taahhütname almak şartıyla bir sezonda bir defa transfer yapılabilir.Bu sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve yarışma takım listesinde adlarının bulunması transfer yapmalarına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak sporcunun transfer yaptığı sezon içerisinde fiilen yarışmaya katılmamış olması şarttır. Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1) 18 yaşından küçük olanlar için Veli İzin Belgesi  (EK-4),

2)  Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi  (EK-6),

3)  Transfer yapacağı sezonda resmi yarışmalarda kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname  (EK-7).

b) Serbest transfer işlemleri; (EK-3)’ te belirtilen tescil sürelerini tamamlamış yaş sınırını bitirmiş veya aralıksız dört yıl vizesi yapılmayan veyahut ilgili branşta aralıksız iki yıl faaliyetlere katılmayan kulüplerin sporcusunun bu şartlardan birisini taşıması halinde, durumlarını il müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile belgeleyerek, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın, federasyonlarca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelini kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilir.

                Sporcuların kulüpler arası transfer işlemlerinde (EK-3) listedeki tescil sürelerinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı aydan az olanlar ise dikkate alınmaz. Sporcuların yaş sınırında ise bu hüküm uygulanmaz ve nüfus kayıtlarında belirtilen yaş sınırının tamamlanmış olmasına bakılır.

                 Sporcu bir sezon süresi içinde kulübünün oynayacağı tüm resmi müsabakalardan, minikler veya yıldızlar kategorisinde en az iki resmi müsabakada; gençler veya büyükler kategorisinde en az üç resmi müsabakada takımında oynatılması gerekir. Aksi taktirde sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödemek suretiyle yarışma sezonu bitiminde serbest transfer hakkı elde eder. Takımında mazeretsiz olarak oynamayan bir sporcu, başka bir takıma ancak kulübünün iznini almak şartıyla transfer yapabilir. Sporcunun kulübünce oynatılmadığının veya mazeretsiz olarak kendisinin oynamadığının tespiti, taraflardan birinin il müdürlüğüne yapacakları başvuru  üzerine, noter ve il müdürlüğü yetkilileri tarafından birlikte yapılır.

                Serbest transferlerde yukarıda belirtilen şartlara uymak suretiyle aşağıdaki belgeler istenir;

                1)  Federasyonca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübe yatırıldığına dair makbuz ve kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi,

Bu ilişiksiz belgesi il müdürlüklerince onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu şartlara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu belge il müdürlüklerince düzenlenir ve kulüpler ceza kuruluna sevk edilir.

2) 18 yaşından küçükler için  veli izin belgesi ( Ek-4),

                3) Transfer yapacağı sezonda kulübünü temsilen resmi yarışmalarda yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname.

                c) Fakülte veya yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan transfer işlemleri; tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte, yüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki  bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışındadır.

                Fakülteye veya  yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.     

Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı transfer yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkisinin kesilmesine kadar il dışı transfer yapamaz. Ayrıca kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar.

                Fakülte veya yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak transferlerde aşağıdaki belgeler istenir;

                1) Fakülte veya yüksekokula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırıldığına dair belge,

                2) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge.

                d) İlköğretim veya lise öğrencilerinin transfer işlemleri; öğrencilerin velisinin veya vasisinin emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya iş değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki ilköğretim veya liseye kesin kayıt yapmaları halinde, ilişiksiz  belgesi bedelini ödemek şartı ile, o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Bu şekilde il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz.

                Bu haktan yararlanarak transfer yapan sporcular bir önce ilişiğini kestiği ildeki başka bir spor kulübüne iki yıl içerisinde transferi söz konusu olması halinde eski kulübünden muvafakat almak zorundadır.Yine bu sporcular yapacağı transfer tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan başka bir kulübe transfer yapamazlar.

                İlköğretim ve lise öğrencilerinin transferlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

                1 ) Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge,

                2 ) Velisinin veya vasisinin ikametgah durumunu gösterir belge,

                3 ) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge,

                4 ) Velinin veya vasinin iş nakillerini gösterir belge.

                Yaş Düzeltmeler

                Madde 10-Tescil, vize ve transfer işlemlerinde, sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez.

                Sporcuların tescil sürelerinin hesaplanmasında il müdürlüklerinin tasdik tarihi esas alınır.

İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti

Madde 11- İlişiksiz belgesi bedelleri federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün  önce belirlenir ve bununla ilgili esaslar il müdürlüklerine duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun  eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhini koyamazlar.

Bir kulüp bünyesinde birden fazla spor dalında lisansı bulunan sporcunun kulübünden ilişkisini kesmesi durumunda, bedeli en yüksek olan spor dalı ücretine göre işlem yapılır.

                Yabancı Uyruklu Sporcuların Lisans Tescil Vize ve Transfer İşlemleri

                Madde 12- Spor federasyonları, faaliyette bulundukları spor dallarında kulüplerin bir sezonda en çok kaç yabancı uyruklu sporcuyla hangi tarihlerde tescil, vize ve transfer yapabileceklerine dair esaslar, hazırlayacakları ve federasyon başkanının teklifi,Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girecek bir talimat ile belirlenir.

Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer yapabilmesi için en az bir yıllık oturma izni ile bağlı oldukları ülke federasyonlarından gerekli iznin federasyonca alınması zorunludur.

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu sporculara, ikametlerini belgelemeleri ve başka bir ülkede sporcu olmadıklarını taahhüt etmeleri halinde her zaman ferdi lisans verilir.Ancak;ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürmek istemeleri halinde yabancı uyruklu sporcular ile ilgili diğer hükümlere tabidirler.

                Silah Altına Alınan Sporcular

                Madde 13- Muvazzaf subay ve astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri okullar; Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve Silahlı Kuvvetler Şampiyonasına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişikleri kesilir. Kulüplerin haricinde, ferdi olarak lisans çıkarmak isteyenler bağlı oldukları komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli karargah, kıta ve kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü faaliyetlerine katılabilirler. Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalara katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz. Askeri güçler adına katıldıkları resmi yarışmalarda taahhütname aranmaz.

                Terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, vize ve transfer işlemleri yapılır. Ancak terhis olmadan oynayamazlar. Askeri güçler arasında yapılacak transfer işlemlerinde taahhütname esastır.

                İsim Değiştiren Spor Kulüpleri

                Madde 14- İsim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren kulübün sporcusu olurlar.

Kulübü Kapanan ve Branş Tescili İptal Edilen Kulüplerin Sporcuları

                Madde 15- Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulüp adına lisans alabilirler.

                Bu durumda ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcuların kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir.

Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar

                Madde 16- Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru olmaması halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular ceza kuruluna sevk edilirler.          

Spor Kartı

                Madde 17- Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlar, lisanslı sporcular dışında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı vermek zorundadırlar. (EK-3) listede de belirtilen asgari spora başlama yaşından itibaren spor kartı verilir.

                Spor kartları il müdürlüklerince hazırlanır ve spor yaptıran kurum ve kuruluşlara verilir. Bunlarla ilgili kayıtlar il müdürlüğünce tutulur. Spor kartları verildiği yıl için geçerli olup, her yıl yenilenir. Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

                Sözleşme

                Madde 18- Ligleri bulunan federasyonlarda yer alan kulüpler sporcularıyla, federasyonca hazırlanıp Genel Müdürlükçe onaylanan talimatta belirlenecek esaslar doğrultusunda sözleşme imzalayabilirler.

                Federasyonlarca hazırlanacak bu talimatta liglerde yarışan sözleşmeli sporcular ve geçici transferlerle ilgili usul ve esaslar belirlenir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlarla Yeni Kurulacak Spor Federasyonlarıyla İlgili Esaslar

                Madde 19- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, yeni kurulacak spor federasyonları ile mevcut federasyonların yarışma özelliği taşımayan gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri bu Yönetmelik esas alınarak ilgili federasyonlarca hazırlanarak Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulacak talimat ile belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

                Madde 20- 7/8/1998 tarihli ve 23426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

                Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin  yayım tarihinden önce yapılmış olan tescil, vize, transfer ile kulüp ve sporculara ait tüm işlemler Yönetmeliğin yayımını izleyen yeni sezon başlangıcına kadar geçerlidir.

                Geçici Madde 2-Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sözleşmeli statüde yarışmalara katılan veya liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize ve transferleriyle ilgili olarak Federasyonlarca hazırlanan Talimatlar aynen devam eder.

                Talimatlarda bu Yönetmeliğe aykırı hükümler Yönetmeliğin yayımını izleyen 6 ay içerisinde düzeltilir.

                Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ikametgah ve okul değiştirmek zorunda kalan sporcuları da kapsar.  

Ek Madde 1 – Sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılır. İtiraz dilekçesine itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile itirazına konu belgeler eklenir.

                İtirazlar; il müdürü, spor şube müdürü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu temsilcisi, sicil lisans şefi ve ilgili spor dalı temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından incelenir ve itiraz tarihinden itibaren yedi gün içersinde kesin sonuca bağlanır. Komisyon en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu  doğrultusunda  karar alınır.

Yürürlük

                Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan  yürütür.

 
 
 
Yönetmeliğin Yayım tarihi : 07 Aralık 2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi Gazete

Değişiklikler       : 17 Ocak 2002 tarih-Sayı 24643 ( Ek-3 liste )

                                 18 Nisan 2002 tarih-Sayı 24730 ( Ek-3 liste )

                                 24 Ekim 2002 tarih-Sayı 24916  ( Bir sezonda oynama )

                                 21 Ocak 2003 tarih-Sayı 25000 ( Öğrenci Sporcular )

                                 22 Ocak 2004 tarih-25354 sayı ( Ek-3 liste )

                                 31 Temmuz 2004 tarih-25539 sayı (lisans ücreti )

                                 23 Eylül 2005 tarih-25945 sayı ( lisans tanımı,özerklik,ferdi sporcular yorumu, veli izin belgesi, 9,10,11,14,15, te yorumlar, 17 son cümle)

 29 Haziran 2008 tarih-26921 Sayı (Ek-3 Liste)

Ek – 1

Sporcu Lisansı

Ek-2

 (ÖN YÜZÜ)

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sporcu Tescil Fişi

 Resim

 

 İli             :………………………….                                                            İl No                 :……………..

Teşekkülü:……………………………                                                           Federasyon No:…………….

SPORCUNUN                        :

Adı                                          :……………………………………

Soyadı                                    :……………………………………

Babasının Adı                         : ……………………………………

Anasının Adı                           : ……………………………………

Mah.veya Köy                         : ……………………………………

Doğum Yeri ve Yılı                 : ……………………………………

İş, Gücü, Tabiyeti                    : ……………………………………

1-Türk Tabiyetinde ise

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer      : ……………………………………

Nüfus cüzdanı

Cilt / Sayfa / Hane No       : ……………………………………

2.Yabancı Tabiyetinde ise  :

Pasaport veya ikamet            

Tezkeresinin tarih ve no.su     : ……………………………………

 Kulübümüz Üyesi Kulüp Başkanlığıİmza – Mühür

……. / …… / ……….

 İl Müdürlüğünce Tescil Edilmiştir.İmza – Mühür

……. / …… / ……….

 

EK – 2                                               (ARKA YÜZÜ)

VELİ MUVAFAKATNAMESİ

                OĞLUMUN – KIZIMIN ……………………………………………………………… Kulübünde/Ferdi

spor yapmasına ve Lisans çıkarmasına muvafakat ediyorum.

Velinin Adı Soyadı   :……………………………………                                   İmzası : …………………………..

Adresi                     : ……………………………………                                                 

                               ……………………………………..

Telefon                   : ……………………………………

İş – Ev                     : ……………………………………

TASTİK OLUR

…. / …. / ……

Ek-3

 

TESCİL SÜRELERİ-YAŞ SINIRLARI-ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARI-VİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

 Federasyonlar Tescil Süreleri Serbest Transferde

Yaş Sınırları

SporaBaşlama Yaşı Asgari Lisans Çıkarma Yaşları Vize ve Sezon Başlangıç-Bitiş Tarihleri
Erkek Bayan Erkek Bayan  
Atletizm Federasyonu 1 15 15 9 9 9 1 Ekim –30 Eylül
Badminton Federasyonu- Squast 1 17 17 7 7 8 1 Ocak –31 Aralık
Basketbol Federasyonu - 22 20 7 7 8 1 Temmuz –30 Haziran
Bedensel Engelliler Federasyonu 2 22 20 10 10 10 1 Temmuz –30 Haziran
Bilardo Federasyonu 1 - - 10 10 10 1 Temmuz –30 Haziran
Bisiklet Federasyonu 1 17 17 10 10 11 1 Ocak –31 Aralık
Boks Federasyonu 1 22 20 9 9 10 1 Ocak –31 Aralık
Buz Hokeyi Federasyonu- İnline Hokeyi 2 18 18 5 5 6 1 Ağustos –31 Temmuz
Buz Pateni Federasyonu- Curling- Artistik Buz Pateni

- Senkronize

2 12 11 4 4 5 1 Temmuz –30 Haziran
Çim Hokeyi Federasyonu 1 18 18 6 6 6 1 Ekim –30 Eylül
Dağcılık Federasyonu 1 - - 11 11 11 1 Ocak –31 Aralık
Dans Sporu Federasyonu 2 16 16 6 6 6 1 Ocak –31 Aralık
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu- Geleneksel Güreşler-Kızak Sporu- Atlı Cirit-Rahvan Binicilik  1-  15-  –  612  612  816 1 Ocak –31 Aralık
Gelişmekte Olan Spor Branşları Fed.- Kriket- Krofbal

- Rafting

- Kızak

 22

1

1

 1818

22

18

 1818

19

18

 149

9

10

 149

9

10

 149

12

10

 1 Ocak –31 Aralık
Görme Engelliler Spor Federasyonu 2 22 20 10 10 10 1 Ocak –31 Aralık
Güreş Federasyonu 1 22 20 8 8 10 1 Temmuz –30 Haziran
Halk Oyunları Federasyonu 2 22 20 6 6 6 1 Ocak –31 Aralık
Halter Federasyonu 2 22 20 9 9 11 1 Ocak –31 Aralık
Hentbol Federasyonu 2 22 20 7 7 9 1 Temmuz –30 Haziran
 Herkes İçin Spor Federasyonu  -  -  -  -  -  -  1 Ocak –31 Aralık
İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2 24 22 Spor DallarındaUygulananYaşlar Spor DallarındaUygulananYaşlar 1 Temmuz –30 Haziran
Judo ve Kuraş Federasyonu 1 - - 5 5 7 1 Ocak –31 Aralık
Kano Federasyonu 1 22 19 9 9 12 1 Ocak –31 Aralık
Karate Federasyonu 2 18 18 6 6 6 1 Ocak –31 Aralık
Kayak Federasyonu 2 20 20 6 6 8 1 Temmuz –30 Haziran
Kick Boks Federasyonu 2 - - 6 6 7 1 Ocak –31 Aralık
Masa Tenisi Federasyonu 1 22 20 5 5 7 1 Temmuz –30 Haziran
Modern Pentatlon Federasyonu 1 - - 6 6 7 1 Ocak –31 Aralık
Muay-Thai Federasyonu 1 10 10 7 7 7 1 Ocak –31 Aralık
Okçuluk Federasyonu 1 - - 9 9 9 1 Ekim –30 Eylül
Okul Sporları Federasyonu - - - - - -  
Oryantiring Federasyonu 1 20 20 10 10 10 1 Ocak –31 Aralık
Sutopu Federasyonu 2 20 18 6 6 8 15 Eylül –14 Eylül
Taekwon-do Federasyonu 1 - - 5 5 8 1 Ocak –31 Aralık
Triatlon Federasyonu 2 22 20 12 12 13 1 Aralık –30 Kasım
Üniversite Sporları Federasyonu - - - - - - 1 Eylül –31 Ağustos
Voleybol Federasyonu 2 24 22 8 8 8 1 Temmuz –30 Haziran
Vücut Geliştirme ve Fitness Fed.- Bilek Güreşi 11 2124 1922 159 159 159 1 Ocak –31 Aralık
Wushu Federasyonu- Wushu- Aikido

- Budokai-Do

 11

1

 612

12

 612

12

 55

6

 55

6

 66

7

1 Ocak –31 Aralık
Yüzme Federasyonu 2 16 16 6 6 8 1 Ekim –30 Eylül
Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu - - - 8 8 8 1 Ocak –31 Aralık

 

Ek-4

VELİ İZİN BELGESİ

Sporcunun 

Adı ve Soyadı                     :

Doğum Yeri ve Tarihi        :

Baba Adı                             :

Ana Adı                                               :

                Yukarıda açık kimliği bulunan velisi bulunduğum ………………………………… …………………… spor kulübüne / ferdî …………………………………………. tescil/transfer yapmasına izin veriyorum.

Velinin  

Adı ve Soyadı                     :

Tarih                                     :

İmza                                     :

                Muvafakat eden velinin imzası kendisine aittir.

Kulüp Yetkilisinin                                                               

Adı ve Soyadı                     :

Tarih                                     :

İmza ve Mühür                   :

EK-5

 

SAĞLIK İZİN BELGESİ

 

Sporcunun                                                                              

Adı                         :

Soyadı                  :

Doğum Yeri          :

Doğum Tarihi      :

Ana Adı                :

Baba Adı              :

               Sporcunun yarışmalara girmesinde sıhhi engel yoktur.

Doktor Kaşesi – İmza – Tarih

                                                Diploma No:

 

EK-6

 

 

İLİŞİKSİZ BELGESİ

                                                                                                                  Tarih  …./……/…….

Sporcunun

Adı                                  :

Soyadı                             :

Baba Adı                         :

Ana Adı                           :

Doğum Yeri ve Tarihi     :

Lisans No.                       :

             Yukarıda açık kimliği yazılı sporcumuzun, kulübümüz ile ilişiği kesilmiş olup, başka bir kulübe transferinde sakınca bulunmamaktadır.

        Kulüp Başkanı                                                                          Tasdik

        İmza – Tarih                                                                              Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

        Mühür                                                                                             

NOT: Bu belgenin kulübünden alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

EK-7

 

TAAHHÜTNAME

 

……………………………kulübünden…………………….kulübüne transfer olacağımdan dolayı ………/………sezonunda ilinizde ve diğer illerde kulübümü temsilen resmi müsabakalara iştirak etmedim.

          Aksi tespit edildiği takdirde verilecek cezayı kabul ediyorum.

          Sporcunun                 

          Adı Soyadı        :

          Lisans No          :                                                                          Tasdik

          İmza- Tarih       :                                                          Gençlik ve Spor İl Müdürü

                                                                                                          İmza-Tarih

                                                                                                             Mühür

 

EK-8

 

İSTİFA DİLEKÇESİ

 

Sporcunun

Adı                                        :

Soyadı                                 :

Doğum Yeri-Tarihi             :

Ana Adı                                : 

Baba Adı                             :

Lisans No.                            :

                             Sporcusu olduğum …………………………. kulübünden …………………………. dolayı istifa ediyorum.

                               Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                                                      

Adres                     :                                                                                   İmza

                                                                                                                Tarih

NOT: Bu belge mali vecibesini yerine getiren sporcu tarafından iki adet doldurulur. Bir nüshası kayıtlı bulunduğu spor kulübüne, diğer nüshası  il müdürlüğüne verilir veya taahhütlü olarak gönderilir. Taahhütlü olarak gönderilmesi halinde posta alındı makbuzu ibraz edilmek üzere saklanır. 

 

EK-9

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  

   

 

 SporcununResmi

 
 

Sporcunun                                                                                                  

Adı                         :                                                                                     

Soyadı                    :

Ana Adı                  :

Baba Adı                :

Spor dalı                 :

Kurumu                  :        

                                   Yukarıda kimliği belirtilen sporcunun…………………………. tarafından                                                           düzenlenen……………………………….de spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır.

                  İlgili Birim Yetkilisi                                                 İl Müdürü

                     İmza – Tarih                                                         İmza – Tarih

                                                                                                                                                                          Kart No………….            Kategorisi…………………


Hakkında yahya YALCiN

Cevapla